Maxine’s Manufacturing Base of Toys

15.4” x 11”
Mezzotint Intaglio
2013